Three Sacred Hymns (1984) / 6’


Alfred Schnittke

1. Bogoroditse devo, raduysya, Blagodotnaya Marie (Hail Mary, full of Grace)
2. Gospodi, Gospodi Iisuse (Lord Jesus)
3. Otche nash (Our Father)

Œuvre jouée dans l'édition :